Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
2561 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
2561 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีฝบประมาณ พ.ศ. 2561 และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
2561 ยกเลิกและเผยแพร่ เแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ครั้งที่ 15
2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสนก. ครั้งที่ 14
2561 ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ครั้งที่ 13
2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting