Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2558 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4
2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ.2558
2558 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3
2558 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2
2558 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 1
2557 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 4
2558 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
2557 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 3
2557 ผลการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไตรมาส 2

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting