Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
2560 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560
2560 สรุปปลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2560 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2560
2560 รายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 1
2560 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนธันวาคม 2559
2560 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
2560 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2559
2559 รายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาส 3
2560 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2559 สรปุผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2559

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting