Jump to Navigation

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2561 ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จำนวน 2 ชุด
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมีนาคม 2561
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
2561 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนมกราคม 2561
2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสนก. (ครั้งที่ 11)
2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สสนก. (ครั้งที่ 10)
2561 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (บางรายการ)
2559 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting