Jump to Navigation

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ ชื่อ
2561 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2561 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนตุลาคม 2561
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5
2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนและเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
2561 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ประจำเดือนกันยายน 2561
2561 ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting