Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 ราคากลางจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewClip All Topic) 102,720.00 22/08/2018 - 10
2561 จ้างบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 121,633.00 บาท 21/08/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3 5,800,000 บาท 14/08/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 739 สถานี 4,867,965 บาท 06/08/2018 - 10
2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับออกแบบและพัฒนาระบบ) จำนวน 5 รายการ 197661.10บาท 03/08/2018 - 15
2561 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ 174035.50 บาท 03/08/2018 - 14
2561 ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561 1,167,905.00บาท 26/07/2018 - 12
2561 ราคากลางจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ 1,900,000.00 บาท 19/07/2018 - 12
2561 ราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 490,000.00 13/07/2018 - 16
2561 ราคากลางจ้างจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 49,746,761.00 10/07/2018 - 16

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting