Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2557 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด 183,110.00 บาท 26/02/2014 - 10
2557 จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน 500,000.00 บาท 17/03/2014 - 08
2557 จัดทำหนังสือสรุปรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศน้ำระดับจังหวัด (ภาคตะวันตกและภาคกลาง) 437,630.00 07/02/2014 - 08
2557 จ้างจัดทำหนังสือ “คู่มือการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” 285,155.00 บาท 04/03/2014 - 17
2557 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 900,000.00บาท 03/03/2014 - 09
2557 ซื้ออุปกรณ์โทรมาตร จำนวน 14 รายการ 1,975,594.50 บาท 03/03/2014 - 17
2557 จ้างจัดทำภาพวาดการ์ตูนประกอบเนื้อหา หนังสือการตูนปฏิบัติการชุมชนรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ 250,000.00 บาท 10/01/2014 - 16
2557 จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 3 รายการ 753,300.00 บาท 11/02/2014 - 17
2556 ค่า Upgrade License Infiniband จำนวน 12 ชุด 304,650.40 16/12/2013 - 10
2557 จ้างทำเสาเหล็ก จำนวน 2 รายการ 304,415.00 บาท 14/01/2014 - 16

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting