Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2557 วัสดุสำนักงานสำหรับจัดทำแผนที่โครงการ 140,314.45 บาท 08/07/2014 - 11
2557 อุปกรณ์ Hardware Optimization สำหรับจดทะเบียนคลังข้อมูลน้ำ 122,044.20 บาท 05/03/2014 - 11
2557 เสื้อโปโลสำหรับอบรมในโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 2 139,100.00 บาท 30/06/2014 - 11
2557 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 4,162,300.00 บาท 04/08/2014 - 11
2557 จ้างจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 521,000.00 บาท 04/08/2014 - 15
2557 จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 31 สถานี 279,000.00 บาท 13/08/2014 - 18
2557 จ้างติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติบริเวณฝายและอาคารบังคับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล จำนวน 30 สถานี 478,166.00บาท 17/06/2014 - 01
2557 จ้างจัดงาน “เทิด ด้วย ทำ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1,000,000.00 บาท 30/05/2014 - 13
2557 จัดซื้อ RAM 4GB จำนวน 32 set 420,10.67 02/07/2014 - 17
2557 จ้างฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง หลักสูตร “Building on the Job Coaching Culturefor Greater Success Workshop” 192,600.00 บาท 02/07/2014 - 16

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting