Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 ราคากลางจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 739 สถานี 4,867,965 บาท 06/08/2018 - 10
2561 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำหรับออกแบบและพัฒนาระบบ) จำนวน 5 รายการ 197661.10บาท 03/08/2018 - 15
2561 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ 174035.50 บาท 03/08/2018 - 14
2561 ราคากลางจ้างจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพ.ศ. 2561 1,167,905.00บาท 26/07/2018 - 12
2561 ราคากลางจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ 1,900,000.00 บาท 19/07/2018 - 12
2561 ราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง 490,000.00 13/07/2018 - 16
2561 ราคากลางจ้างจัดหาและติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 49,746,761.00 10/07/2018 - 16
2560 ราคากลาง จ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) 486850 10/07/2018 - 10
2561 ราคากลางจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 21,838,880.00 บาท 09/07/2018 - 11
2561 ราคากลาง_จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้สัญญาณ GNSS สำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฝนจากโทรมาตรแบบอัตโนมัติ 1,058,820.00 บาท 22/06/2018 - 17

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting