Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2557 จัดซื้อ RAM 8 GB สำหรับเครื่อง HS22 จำนวน 72 set (แบบสั้น) 1,660,640.00 บาท 24/10/2014 - 15
2557 จัดซื้อครภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33 เครื่อง 972,665.67 บาท 23/09/2014 - 17
2558 จ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำมูล) 204,000.00 บาท 29/09/2014 - 09
2558 จ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำอิง) 204,000.00 บาท 29/09/2014 - 09
2558 จ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำยม-น่าน) 252,000.00 บาท 29/09/2014 - 09
2558 จ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปิง) 138,000.00 บาท 29/09/2014 - 09
2558 จ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) 288,000.00 บาท 29/09/2014 - 09
2557 ซื้อหัววัดระดับน้ำRADAR PULS62 Range 35m 858,675.00 บาท 24/09/2014 - 09
2558 จ้างบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 280,000.00 บาท 23/09/2014 - 09
2558 จ้างบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน 228,000.00 บาท 23/09/2014 - 18

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting