Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยปฏิบัติการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด 360,000 บาท 07/09/2018 - 09
2562 ราคากลางจ้างดำเนินงานการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปัตตานี) 306,000 บาท 07/09/2018 - 09
2561 ราคากลางจ้างต่ออายุ License อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) 499,989.60บาท 03/09/2018 - 10
2561 ราคากลางซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับพิมพ์แผนที่ (หมึกพิมพ์) จำนวน 10 รายการ 137,997.90บาท 03/09/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างบริการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบจำลองทางด้านทะเล โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบบริหารจัดการน้ำ ระยะที่ ๑ 129,000 บาท 24/08/2018 - 12
2560 ราคากลางจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๓๑ ชุด 862,420 บาท 24/08/2018 - 12
2561 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๒๘ ชุด 122,236.80 บาท 23/08/2018 - 14
2561 ราคากลางจ้างงานบริการการให้บริการคลิปปิงข่าวจากหนังสือพิมพ์ (iQNewClip All Topic) 102,720.00 22/08/2018 - 10
2561 จ้างบริการงานบริหารทรัพยากรบุคคล 121,633.00 บาท 21/08/2018 - 15
2561 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3 5,800,000 บาท 14/08/2018 - 15

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting