Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 ราคากลางจ้างบริการงานบริหารโครงการ 193,000 บาท 14/09/2018 - 09
2561 ราคากลางจ้างจัดทำอุปกรณ์วัดระดับน้ำขนาดเล็ก (บัวลอย) 299,707 บาท 12/09/2018 - 18
2561 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแห่งชาติ 200,000 บาท 10/09/2018 - 13
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ(ลุ่มน้ำยม - น่าน) 288,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ(ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิง) 222,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 120,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำมูลตอนบนและตอนกลาง) 150,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างการปฏิบัติงานติดตาม ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) 144,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) 306,000 บาท 07/09/2018 - 17
2562 ราคากลางจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปราจีน) 204,000 บาท 07/09/2018 - 09

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting