Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2562 ราคากลางจ้างเหมาบริการบรรจุหีบห่อ รื้อถอน ขนย้ายและการแกะหีบห่อ การติดตั้งประกอบทรัพย์สินที่จะขนย้ายของสำนักงาน 2,877,444.00 บาท 11/03/2019 - 10
2562 ราคากลางจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (WEATHER Sensor) 939,608.00บาท 04/03/2019 - 17
2562 ราคากลางจ้างผลิตตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 234 ชุด 751,140.00บาท 15/02/2019 - 18
2562 ราคากลางจ้างดำเนินงานเดินสายและติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber) ภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,612,861.46 บาท 15/02/2019 - 16
2562 ราคากลางงานจัดซื้อสำหรับงานจัดหาและติดตั้งโทรศัพท์แบบ IP Phone พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ งาน 3,499,970.00 บาท 15/02/2019 - 10
2562 ราคากลางซื้อการต่ออายุLicenseซอฟต์แวร์สำหรับการสำรองข้อมูล 998,000.00บาท 12/02/2019 - 09
2562 ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 ชุด 956,178.75บาท 07/02/2019 - 14
2562 ราคากลางจ้างประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1,508,800.00 บาท 07/02/2019 - 13
2562 ราคากลางจ้างประเมินและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ) 1,560,800.00 บาท 07/02/2019 - 13
2561 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำแบบเรดาร์ จำนวน 14 ชุด 587,965.00 บาท 17/01/2019 - 13

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting