Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 ราคากลางจ้างบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 คน 238,709.00 บาท 30/04/2018 - 11
2561 ราคากลางจัดจ้างทำสมุดโน๊ต (สำหรับใช้ในงานอบรม) จำนวน 1,500 เล่ม 234,330 บาท 26/04/2018 - 13
2561 ราคากลางจ้างผลิตอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงสถานี โทรมาตร จำนวน 3 รายการ 11,188,583.40 บาท 26/04/2018 - 10
2561 ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับปรับปรุงสถานีโทรมาตร จำนวน 2 รายการ 2,037,280.00 บาท 26/04/2018 - 10
2561 ราคากลาง_จ้างบริการ Internet Lease Line Service Domestic 20 Mbps/Inter 10 Mbps 144,450 บาท 24/04/2018 - 17
2561 ราคากลางค่าบริการ Internet Lease Line Service Domestic 20 Mbps./Inter 10 Mbps 160000 24/04/2018 - 15
2556 จ้างผลิตอุปกรณ์การจัดอบรม โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ ๖ จำนวน ๒,ooo ชุด 180,000 บาท 24/04/2018 - 14
2561 ราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 499690 24/04/2018 - 11
2561 ราคากลางจ้างรื้อถอนสถานีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณประตูระบายน้ำกรมชลประทาน จำนวน 211 สถานี 1,499,112.80บาท 20/04/2018 - 13
2561 ราคากลางจ้างบริการงานบริหารงานทั่วไป 172,580 20/04/2018 - 11

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting