Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2562 ราคากลางจ้างที่ปรึกษา ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ) จำนวน ๑ งาน 1,672,800 บาท 04/01/2019 - 14
2562 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 7 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 53,989176.00บาท 28/12/2018 - 14
2562 ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคใต้) 1,307,000.00 บาท 25/12/2018 - 10
2562 ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 14 ชุด 587,965.00 บาท 24/12/2018 - 09
2562 ราคากลางจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน 720,000.00 บาท 20/12/2018 - 18
2562 ราคากลางจ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (เพิ่มเติม) 5,351,350.00 บาท 20/12/2018 - 16
2562 ราคากลางจ้างก่อสร้างถนนภายในโดยรอบอาคารและงานภูมิทัศน์ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 13,307,059.28 บาท 09/11/2018 - 16
2562 ราคากลางจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ โครงการ แม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พรบ.๖๒) 860,000 บาท 18/10/2018 - 09
2562 ราคากลางจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ โครงการแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พรบ.62) 690,000 บาท 03/10/2018 - 14
2562 ราคากลางซื้อชุด Upgrade Kit GS 10 และ CS 15 ดาวเทียม Beidou จำนวน 6 เครื่อง 577,800.00 บาท 10/10/2018 - 11

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting