Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2559 จ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (สำหรับศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน) 18,220,100.00 บาท 28/03/2017 - 11
2560 งานบริการ Cloud Service 1,990,200.00 บาท 22/03/2017 - 20
2560 จ้างทำเสื้อโปโล"เทิด ด้วย ทำ" สีดำ จำนวน 2,200 ตัว 588,500.00 บาท 21/03/2017 - 15
2560 จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพชุดติดตั้งและยานสำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่เพื่อผลิตแผนที่คุณภาพสูง 3,200,256.00 บาท 21/03/2017 - 11
2560 จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนที่ฉุกเฉิน 1,899,999.00 บาท 20/03/2017 - 18
2560 จ้างจัดนิทรรศการสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก 235,400.00 บาท 16/03/2017 - 17
2560 จัดซื้อตู้เหล็กบรรจุอุปกรณ์ 1,006,335.00 บาท 13/03/2017 - 16
2560 จ้างลงโฆษณารับสมัครงาน (ประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ The Nation และหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก) 280,233.00 บาท 08/03/2017 - 13
2560 จัดซื้ออุปกรณ์วัดระดับน้ำขนาดเล็ก จำนวน 50 ชุด 294,250.00 บาท 06/03/2017 - 14
2559 จ้างจัดทำรายงานข้อเสนอแนะสำหรับร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำเบื้องต้น 300,000.00บาท 03/03/2017 - 10

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting