Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2559 ราคากลางงานเช่าและบริการพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (บริเวณด้านหลังตึก INC2) สำหรับศูนย์บริการข้อมูลภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 6,437,811.60 07/03/2018 - 10
2561 ราคากลางงานเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน 3,993,240.00 บาท 08/03/2018 - 11
2561 ราคากลางจัดซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวน 1 ชุด และเส้นพลาสติก จำนวน 12 ม้วน 102,270.60 บาท 27/02/2018 - 17
2560 จัดจ้างบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์ Storage ของ GIS และ Log Server 492,200.00 23/02/2018 - 14
2561 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 36,000,000.00 บาท 22/02/2018 - 16
2559 ราคากลางรายการซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน 2 ชุด 4,258,600.00 บาท 22/02/2018 - 14
2560 ราคากลางชุดอุปกรณ์ UAV สำรวจระยะไกลแบบปีกนิ่ง 259,600 บาท 04/10/2017 - 09
2559 ราคากลางรายการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน 2 ชุด 4,258,600.00 บาท 14/02/2018 - 14
2561 จ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) 2,921,357.00 07/02/2018 - 11
2561 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณฝน จำนวน 380 ชุด 1,760,464.00 บาท 06/02/2018 - 10

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting