Jump to Navigation

ราคากลาง

ปีงบประมาณ ชื่อ ราคากลาง วันที่ประกาศ
2561 จ้างบริการถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน 960,000.00 บาท 15/12/2017 - 14
2561 ราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการประยุกต์ใช้ข้อมูลฝนจากดาวเทียม สำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อการคาดการณ์น้ำท่วม ระยะที่ 2 2,930,000 บาท 15/12/2017 - 14
2561 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5,000 เล่ม 178,690 บาท 15/12/2017 - 09
2560 ซื้ออุปกรณ์โทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ 421,108.13บาท 12/12/2017 - 16
2561 ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4,500 เล่ม 247,972.50 บาท 06/12/2017 - 10
2561 จ้างบริการรายเดือนอินเตอร์เน็ตความเร็ว 2 Mbps. (1.4) 102,720.00 บาท 29/11/2017 - 14
2560 ราคากลางจ้างจัดทำเสื้อโครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบล ระยะที่ 5 จำนวน 1,500 ตัว 401,250.00 บาท 22/11/2017 - 17
2561 ราคากลางจ้างการ์ตูนพร้อมคำบรรยายหนังสือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ฉบับการ์ตูน ประจำปี พ.ศ. 2560 190,000.00 บาท 22/11/2017 - 10
2560 ราคากลางจ้างติดตามและสนับสนุนทางวิชาการกฎหมาย ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... 400,000.00 บาท 15/11/2017 - 11
2560 จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน 31 ชุด 134,338.50 [าท 08/11/2017 - 18

หน้าMain menu 2

Dr. Radut Consulting