Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำป้ายโปสเตอร์พิพธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จัดจ้าง 22/05/2018 22/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำตรายาง จัดจ้าง 21/05/2018 21/05/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง จัดซื้อ 17/05/2018 17/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจ้างบริการขับรถยนต์ จำนวน 2 คน (HAII 014/2561) จัดจ้าง 03/05/2018 03/07/2018 ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างทำนามบัตรเจ้าหน้าที่ สสนก. จัดจ้าง 17/05/2018 17/05/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำ 2559 เพิ่มเติม จัดจ้าง 16/05/2018 16/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการงานจัดจ้างผลิตอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงสถานี โทรมาตร จัดจ้าง 16/05/2018 16/06/2018 ประกาศผล
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อติดตั้งบนรถ 6 ล้อ จัดจ้าง 16/05/2018 25/05/2018 ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ภาพประกอบงานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ 16/05/2018 16/05/2018 ประกาศผล
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ Thailand Hydrological yearbook จัดจ้าง 16/05/2018 16/05/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting