Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พรบ.๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 13/09/2018 13/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแนวพระราชดำริโดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พรบ.๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 13/09/2018 13/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อแบตเตอรี่ จัดซื้อ 12/09/2018 12/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 12/09/2018 12/10/2018 ประกาศผล
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดโครงสร้างและชุดรั้วป้องกันสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 31 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 11/09/2018 11/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๓๔ อัน จัดจ้าง 11/09/2018 11/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดจ้าง 10/09/2018 10/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือสำหรับงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลังข้อมูลน้ำและสภาพอากาศแห่งชาติ จัดจ้าง 10/09/2018 10/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน ๒๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 07/09/2018 07/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 07/09/2018 07/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting