Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการฝากเครื่อง Server Co-Location 42U จำนวน 2 Rack จัดจ้าง 26/09/2017 26/10/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 21/09/2017 21/10/2017 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะ การจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2559 จัดจ้าง 22/09/2017 22/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตำบลชุมแสง ทุ่งแสงทอง หนองโสน หนองกง ทรัพย์พระยา) จัดจ้าง 21/09/2017 21/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ (ตำบลหนองโบสถ์ ลำไทรโยง นางรอง บ้านสิงห์ หนองยายพิมพ์) จัดจ้าง 21/09/2017 21/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำมูลตอนบนและตอนกลาง) จัดจ้าง 21/09/2017 21/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการจัดเก็บเอกสาร จัดจ้าง 21/09/2017 21/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 100 ชุด จัดซื้อ 19/09/2017 19/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มแสง จัดซื้อ 18/09/2017 18/09/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ชุดส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จัดซื้อ 18/09/2017 18/09/2017 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting