Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยม (จังหวัดสุโขทัย) จัดจ้าง 05/09/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อแผงโซลาเซลล์และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 05/09/2018 05/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่ออายุ License อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จัดจ้าง 04/09/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 04/09/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาดำเนินการโครงการจัดทำฐานข้อมูลไอโซโทปเสถียร เพื่อการศึกษาวัฏจักรของน้ำในประเทศไทย ระยะที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างผลิตตู้เหล็กบรรจุชุดควบคุมการทำงาน จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพอากาศยานไร้คนขับสำหรับติดตามสถานการณ์ จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างบริการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแบบจำลองทางด้านทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 03/09/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 31/08/2018 30/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างผลิตชุดควบคุมการทำงานและชุดตรวจวัดสภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 31/08/2018 09/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting