Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
สาระสำคัญสัญญางานจ้างบริการฝากเครื่อง Server Co-Location ๔๒U จำนวน ๒ Rack จัดจ้าง 28/09/2017 28/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน ๓ เครื่อง จัดซื้อ 28/09/2017 28/10/2017 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง จัดจ้าง 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อ 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 100 ลูก จัดซื้อ 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาซื้อแผ่น Plate ตั้งเสาโครงสร้างสถานีโทรมาตร จัดซื้อ 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
ผู้ขนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) จัดจ้าง 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแผ่น Plate สำหรับตั้งเสาโครงสร้างสถานีโทรมาตร จัดซื้อ 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการฝากเครื่อง Server Co-Location 42U จำนวน 2 Rack จัดจ้าง 26/09/2017 26/10/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 21/09/2017 21/10/2017 ระหว่างดำเนินการ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting