Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างจัดทำ โบชัวร์ Mobile Application, ThaiWater สำหรับเผยแพร่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ จัดจ้าง 10/11/2017 10/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน จัดจ้าง 10/11/2017 10/12/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการงานบริหารงานงบประมาณ จัดจ้าง 10/11/2017 10/12/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำมูลตอนบนและตอนกลาง) จัดจ้าง 07/11/2017 07/12/2017 ประกาศผล
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อและติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ภายในอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดซื้อ 07/11/2017 06/12/2017 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแผงโซลาเซลล์และแบตเตอรี่ จำนวน 2 รายการ จัดซื้อ 07/11/2017 07/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูล (Backup Management Software) จัดซื้อ 07/11/2017 07/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานจ้างบริการจัดเก็บเอกสาร จัดจ้าง 03/11/2017 03/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญา งานซื้ออุปกรณ์สำหรับพิมพ์แผนที่ จัดซื้อ 02/11/2017 02/12/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานบริหารงานงบประมาณ จัดจ้าง 02/11/2017 02/12/2017 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting