Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อติดตั้งบนรถ 6 ล้อ จัดจ้าง 07/06/2018 07/07/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตู้บรรจุชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 340 ชุด จัดจ้าง 07/06/2018 07/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบแบบจำลองเพื่อการบริหารจัดการน้ำและคาดการณ์น้ำท่วม ด้วยระบบเชี่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลุ่มน้ำชี-มูล) จัดจ้าง 06/06/2018 06/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน จัดจ้าง 06/06/2018 06/07/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จัดซื้อ 06/06/2018 06/08/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จัดซื้อ 06/06/2018 06/08/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จัดซื้อ 06/06/2018 06/08/2018 ประกาศผล
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมหมึกเติม จัดซื้อ 06/06/2018 06/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จัดจ้าง 05/06/2018 05/07/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensor) จัดจ้าง 05/06/2018 06/07/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting