Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำ จำนวน 1 ชุด จัดซื้อ 14/03/2018 14/05/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษางานศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) จัดจ้าง 09/03/2018 09/04/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายการจัดซื้อรายการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External Storage) สำหรับระบบบริหารจัดการและสำรองข้อมูลหลัก จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 09/03/2018 09/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คูปองน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จัดซื้อ 09/03/2018 09/03/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุสำนักาน จัดซื้อ 09/03/2018 09/03/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา คูปองน้ำดื่ม ขนาด ๑๘.๙ ลิตร จัดซื้อ 08/03/2018 08/03/2018 ประกาศผล
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) จัดซื้อ 08/03/2018 16/03/2018 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ จำนวน 1 ชุด และเส้นพลาสติก จำนวน 12 ม้วน จัดซื้อ 06/03/2018 06/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดจ้าง 06/03/2018 06/04/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุงานบ้าน-งานครัว จัดซื้อ 05/03/2018 05/03/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting