Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ คัน จัดจ้าง 27/09/2018 27/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของสสนก. จัดจ้าง 27/09/2018 27/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ(สำหรับนักวิจัย) 10เครื่อง จัดซื้อ 27/09/2018 27/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการฝากเครื่อง Server Co-Location ๔๒U จำนวน ๒ Rack จัดจ้าง 26/09/2018 26/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ส่งข้อมูลอัตโนมัติ (Satellite Modem)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 26/09/2018 26/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานระบบคอมพิวเตอร์ จัดจ้าง 26/09/2018 26/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี จำนวน 3 เครื่อง จัดจ้าง 26/09/2018 26/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี2560 จัดจ้าง 25/09/2018 25/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำหรับเครือ่งPhantom4 จัดซื้อ 24/09/2018 24/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง Big Data เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดจ้าง 24/09/2018 24/10/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting