Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชี พ.ศ. 2561 จัดจ้าง 04/10/2018 04/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (สำหรับนักวิจัย) จัดซื้อ 03/10/2018 03/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างบริการจัดเก็บเอกสาร จัดจ้าง 03/10/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานจัดการน้ำชุมชน จัดจ้าง 03/10/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างการปฏิบัติงานติดตาม ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) จัดจ้าง 03/10/2018 03/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการงานระบบคอมพิวเตอร์ จัดจ้าง 02/10/2018 02/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดจ้าง 02/10/2018 02/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างบริการฝากเครือง Server Co-Lacation 42 U จำนวน 2 Rack จัดจ้าง 02/10/2018 02/11/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างพนักงานบริการทั่วไป จำนวน ๑ คน จัดจ้าง 01/10/2018 01/10/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ Fixed-Height GPS Antenna Tripod 2 m จัดซื้อ 28/09/2018 28/09/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting