Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินการปฏิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำยม-น่าน) จัดจ้าง 19/10/2017 19/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินการจัดทำข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำ ร่วมกับศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร จัดจ้าง 19/10/2017 19/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างปฏิบัติงานติดตามประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำยม (จังหวัดสุโขทัย) โครงการสร้างแม่ข่ายาการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พรบ.61) จัดจ้าง 19/10/2017 19/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างปฏิบัติงานติดตามประเมินผลและขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำปัตตานี)โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พรบ.61) จัดจ้าง 19/10/2017 19/12/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างปฎิบัติงานติดตาม ประเมินผล และขยายเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มอิง) จัดจ้าง 19/10/2017 19/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างปฎิบัติงานติดตาม ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) ภายใต้โครงการสร้างแม่ข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พรบ.61) จัดซื้อ 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปฎิบัติงานติดตาม ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์เครือข่ายชุมชน ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำชี) จัดจ้าง 27/09/2017 27/10/2017 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างสำนักงานเอกชนสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดจ้าง 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป จัดจ้าง 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล
สาระสำคัญสัญญาจ้างดำเนินงานพัฒนาโครงสร้างทางชลศาสตร์ จัดจ้าง 18/10/2017 18/11/2017 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting