Jump to Navigation

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๗๓๙ สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 16/07/2018 16/07/2018 ยกเลิกประกาศ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาดำเนินงานบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (สำหรับศูนย์บริการข้อมูลเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้าง 12/07/2018 12/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างจัดทำห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อติดตั้งบนรถ 6 ล้อ จัดจ้าง 12/07/2018 12/08/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จัดจ้าง 10/07/2018 10/09/2018 ประกาศผล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ ครั้งที่ 2 จัดจ้าง 06/07/2018 06/09/2018 ประกาศผล
จ้างผลิตวีดีทัศน์แนะนำหน่วยงานสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดจ้าง 10/07/2018 11/09/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 คัน จัดซื้อ 10/07/2018 10/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจัดจ้างงานบำรุงรักษาโปรแกรมเงินเดือน (Payroll) จัดจ้าง 10/07/2018 10/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อบอร์ดจัดนิทรรศการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้อ 09/07/2018 09/08/2018 ประกาศผล
ข้อมูลสาระสำคัญจัดซื้อกล้องติดรถยนต์ จำนวน 2 ชุด จัดซื้อ 05/07/2018 05/08/2018 ประกาศผล

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting