Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

ชื่อ ประเภท วันที่ประกาศ วันสิ้นสุด สถานะ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (Remote Terminal Unit) จำนวน 350 ชุด ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Sensors Module) จำนวน 350 ชุด และชุดแปลงข้อมูลระดับน้ำ (Analog to Digital Module) จำนวน 130 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้าง 23/04/2019 01/05/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 250 ชุด และอุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ จำนวน 350 ชุด จัดซื้อ 29/03/2019 11/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 600 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 29/03/2019 09/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 250 ชุด (Rain Collector) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ 26/03/2019 17/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดรับ-ส่ง ข้อมูลอัตโนมัติ (Cellular Modem) จำนวน 250 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ 26/03/2019 17/04/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จัดจ้าง 12/03/2019 19/03/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ สำหรับติดตั้งบนราวสะพาน และชุดโครงสร้างสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ รูปแบบเสาสูง 1.60 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดจ้าง 12/03/2019 21/03/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างผลิตตู้เหล็กใส่อุปกรณ์ชุดควบคุมการทำงาน จำนวน 234 ชุด จัดจ้าง 15/02/2019 04/03/2019 ระหว่างดำเนินการ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างผลิตชุดควบคุมการทำงาน (RTU) และชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (WEATHER Sensor) จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จัดจ้าง 12/02/2019 12/03/2019 ยกเลิกประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ 07/02/2019 20/02/2019 ระหว่างดำเนินการ

หน้า

Subscribe to ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง


Main menu 2

Dr. Radut Consulting