Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบแบบจำลองเพื่อคาดการณ์น้ำท่วมและบริหารจัดการน้ำ (คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก) จำนวน 2 ชุด

วันที่ประกาศ: 
พุธ, 23 มีนาคม, 2016 - 15
วันสิ้นสุด: 
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม, 2016
ราคากลาง: 
4,975,500.00 บาท
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting