Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและระบบRock Cluster เพื่อการประมวลผลระบบแบบจำลองสภาพภูมิอากาศ

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, 16 มกราคม, 2017 - 15
วันสิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 16 มีนาคม, 2017
ราคากลาง: 
294,250.00 บาท
เอกสารแนบ: 


Main menu 2

Dr. Radut Consulting