Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ จำนวน ๗๓๙ สถานี

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, 22 มิถุนายน, 2018 - 10
วันสิ้นสุด: 
อาทิตย์, 22 กรกฎาคม, 2018
ราคากลาง: 
๔,๖๘๑,๒๕๐ บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


Main menu 2

Dr. Radut Consulting