Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จ้างจัดทำรายงานกฎหมายแม่บทเพื่อบริหารจัดการน้ำในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประสิทธิภาพระบบ ประสิทธิภาพระบบ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ภายใต้คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, 28 มีนาคม, 2017 - 14
วันสิ้นสุด: 
อาทิตย์, 28 พฤษภาคม, 2017
ราคากลาง: 
400,000.00


Main menu 2

Dr. Radut Consulting