Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อสำหรับงานจัดหาและติดตั้งโทรศัพท์แบบ IP Phone พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อภายในอาคารโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์, 2019
วันสิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 28 มีนาคม, 2019
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting