Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 25 มกราคม, 2018 - 15
วันสิ้นสุด: 
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์, 2018
ราคากลาง: 
900,000.00บาท


Main menu 2

Dr. Radut Consulting