Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) จำนวน 31 สถานี

วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 25 มกราคม, 2018
วันสิ้นสุด: 
อาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์, 2018
ปีงบประมาณ:
สถานะ:


Main menu 2

Dr. Radut Consulting