Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา จำนวน 31 สถานี

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
พุธ, 13 สิงหาคม, 2014 - 18
วันสิ้นสุด: 
อาทิตย์, 31 สิงหาคม, 2014
ราคากลาง: 
279,000.00 บาท


Main menu 2

Dr. Radut Consulting