Jump to Navigation

ย้ายสำนักงาน

x some description

จัดจ้างพิมพ์หนังสือและคู่มือสำหรับงานเผยแพร่และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้โครงการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

ปีงบประมาณ:
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม, 2017 - 10
วันสิ้นสุด: 
พฤหัสบดี, 18 พฤษภาคม, 2017
ราคากลาง: 
225,449.00 บาท


Main menu 2

Dr. Radut Consulting